Grupna shema terapija

Grupna shema terapija

Sa radošću delimo sa Vama vest da pokrećemo terapijsku grupu po modelu shema terapije (GST) u trajanju od 6 meseci.

Ova grupa je namenjena klijentima na individualnoj psihoterapiji (shema ili drugi modalitet) ili onima koji bi želeli da rade na sebi u grupnom setingu sa povremenim individualnim susretima po dogovoru.Kojim ljudima bi grupna shema terapija bila preporučljiva:
• Postavljena im je dg graničnog poremećaja ličnosti ili imaju prepoznatljive karakteristike graničnog funkcionisanja;
• Ljudi koji su doživeli razvojne/kompleksne traume u primarnoj porodici i/ili sa drugim ljudima;
• Prisustvo jakih koping mehanizama kao što su nadkompenzacija, izbegavanje, disocijacija, podređivanje, samožrtvovanje itd;
• Socijalna anksioznost kao problem klijenta, ukoliko se proceni da bi grupa mogla biti sledeći korak u terapijskom radu;
• Poseduju minimalno izgrađeni kapacitet za emocionalnu regulaciju (ne akutno suicidalni klijenti);
• Poštuju tuđi integritet (ne fizički agresivni klijenti sa izostankom samokontrole impulsa);
• Motivisani su da učestvuju u grupnom setingu i mogu da se obavežu za dužinu trajanja tretmana grupne shema terapije, uz individualnu psihoterapiju.

Iskustveni benefiti grupne shema terapije za klijente:
• grupni seting je antidot za šeme emocionalne deprivacije, socijalne izolacije, defektnosti, emocionalne inhibicije i dr.;
• povezivanje u poverljivoj i strukturisanoj atmosferi grupe, te tako umanjen osećaj izolovanosti i usamljenosti u sopstvenim teškoćama i emocijama Vulnerabilnog deteta i razvijanje osećaja pripadnosti i prihvaćenosti;
• prihvatajuća sredina za slobodno ispoljavanje emocija i potreba;
• normalizacija i grupno učenje bezbednog ventiliranja besa, učenje o sopstvenim i tuđim granicama;
• više slobodne, spontane i zaigrane dece kreira igralište u grupi;
• zbog povećanog broja uloga i odnosa lakše dolazi do okidanja shema i modova koji postaju vidljivi, te u fokusu iskustvenog rada;
• mogućnost postepenog rada na rigidnim koping modovima kroz vikarijsko učenje i učestvovanje u radu drugih članova grupe;
• međusobna podrška i udružene snage članova u borbi sa njihovim Kritičarima;
• razvijanje i jačanje resursa Zdravog Odraslog i Dobrog roditelja kroz međusobno podržavanje i pomaganje u terapijskim ciljevima;
• razvijanje i uvežbavanje socijalnih i komunikacijskih veština;
• otkrivanje sopstvenih i kolektivnih vrednosti življenja;
• grupni model podstiče članove na razvijanje zdrave porodične atmosfere gde se dešava reparenting kroz odnos sa drugima, uz vođstvo koterapijskog para.

Informacije o grupnoj terapiji:
Trajanje: od januara/februara do jula 2022. godine
Vreme: sredom 19-20.30h
Lokacija: Centar za Shema terapiju Beograd
Početak: nakon formiranja grupe
Cena grupnih susreta: 2500 din po susretu (plaćanje na mesečnom nivou).

Broj mesta je ograničen. Nakon prijave klijenata, sledi proces selekcije za formiranje grupe. (U slučaju zainteresovanih za online format razmotrićemo i tu opciju - molimo naglasiti) Kontakt za prijavu zainteresovanima za grupnu shema terapiju: veres.karolina@gmail.com ili ksenija.roganovic90@gmail.com

Tim grupne shema terapije:
Karolina Vereš - diplomirani psiholog, psihodramski psihoterapeut, individualni shema terapeut, grupni shema terapeut pod supervizijom, završila Comprehensive Training iz dijalektičko-bihejvioralne terapije (DBT) u okviru Behavioral Tech-a.

Ksenija Roganović - diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom, psihodramske i shema psihoterapije, grupni shema terapeut pod supervizijom. Edukuje se u oblasti EMDR i ACT terapije, završila Comprehensive Training iz dijalektičko-bihejvioralne terapije (DBT) u okviru Behavioral Tech-a.

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext